Материалы на тувинском языке

Ыдыктыг Николай Сербский (Велимирович) Амыр-чыргалдың пирамидазы. Тамчык-чыргалдың ыдыктыг чагыгларының тайылбыры.

«Силер Өске чоннар улузу, хары даштыкылар эвес, а Бурганның чонунуң дең эргелиг албатылары болгаш Ооң Өг-бүлезиниң кежигүннери силер! Силерни база элчиннер биле медээчилерниң салып кааны үндезинге тудуп үндүрген, а Иисус Христос – бажыңның таваанга салыр эң чугула даш-тыр. Ооң Боду бүгү бажыңның чӨлеңгиижи болур, а бажың улам-на бедип, Дээрги-Чаяакчының ыдыктыг Өргээзи кылдыр шилчип турар.

Бурганга чүрээнден бердинген

 Кызыл хоорайның  телецентр чоогунда Орус Православ хүрээниң  алдын чайырлыг суургалары кайы ырактан чаражы аажок кылаң наар. Хүннүң-не ооң  коң гулууру ол кезек девискээрниң  ауразын чаагайжыды арыглап каап турар. Ол хүрээни Москваның  болгаш бүгү Русьтуң  патриархы Кирилл ыдыктап каан.

Православ христианнар чүү чүвеге бүзүрээрил (листовка "Во что верят православные христиане")

Өртемчейде бир-ле дээди, күштүг база бодап четтинмес чүве бар дээрзин хөй-ле кижилер эскерип чоруур. Ынчалза-даа ол дээрге «бир-ле Чүве» эвес, а «бир-ле Кижи» болуп турар дээрзин хөй эвес кижи билир. Бурган дээрге билдинмес күш эвес-тир, Бурган дээрге «Мен» деп чугаалаар улуг кижи-дир. Ынчангаш Бурган-биле чугаалажып болур.

МӨҢГЕ БУРГАН СИЛЕРНИ БОДУНЧЕ КЫЙГЫРЫП ТУРАР (листовка "Вечный Бог зовёт Вас к Себе")

Бүгү чүүлдерниң Эң Дээди Чагырыкчызы бисти, кижилерни, чаяап каан. Чүге дээрге бис Ооң күчү-күжүн, кайгамчык чаражын алдаржыдып, Ооң Бодунга дөмей болуп, Аңаа авыралдап, Бурганның мөңге ажы-төлү болур турган бис. Ынчалза-даа улуг аас-кежик чок чоруктуң хараазы-биле бистиң баштайгы өгбелеривис Ынак Чаякчызының чагыгларын хажыдып, Оон адырлып, Эрлик-биле харылзажып, эвилелдежип, бачыттыг болу бергеннер.

«Библиядан чуруктарлыг чугаалар» — рассказы из Библии с иллюстрациями на тувинском языке в комплекте с аудиозаписью на СD

Институт перевода Библии выпустил новое издание «Библии для детей» («Библиядан чуруктарлыг чугаалар») на тувинском языке. Первое издание этой книги появилось в 2001 г. и давно стало в Туве библиографической редкостью. Подготовка нового издания была начата, в первую очередь, в ответ на просьбы о переиздании от тувинских читателей.

Новый Завет на тувинском языке

На сайте опубликованы книги Нового Завета (Евангелие, Апостол и Апокалипсис) на тувинском языке. К ним прилагается краткий словарь библейских терминов.

МАТФЕЙНИҢ БИЖЭЭНИ БУЯННЫГ МЕДЭЭ

МАРКТЫҢ БИЖЭЭНИ БУЯННЫГ МЕДЭЭ

ЛУКАНЫҢ БИЖЭЭНИ БУЯННЫГ МЕДЭЭ