МӨҢГЕ БУРГАН СИЛЕРНИ БОДУНЧЕ КЫЙГЫРЫП ТУРАР (листовка "Вечный Бог зовёт Вас к Себе")

Бүгү чүүлдерниң Эң Дээди Чагырыкчызы бисти, кижилерни, чаяап каан. Чүге дээрге бис Ооң күчү-күжүн, кайгамчык чаражын алдаржыдып, Ооң Бодунга дөмей болуп, Аңаа авыралдап, Бурганның мөңге ажы-төлү болур турган бис. Ынчалза-даа улуг аас-кежик чок чоруктуң хараазы-биле бистиң баштайгы өгбелеривис Ынак Чаякчызының чагыгларын хажыдып, Оон адырлып, Эрлик-биле харылзажып, эвилелдежип, бачыттыг болу бергеннер. Оон эгелээш-ле кижилер арыг эвес төрүттүнүп, каржы чүүлдер кылырынга сундулуг апарган. Чүге дээрге бистиё чүректеривисти Четкер чагырып турар болу берген.

      Ол-ла бүгүнүң хайы-биле кижилерниң мага-боду өлүп каар апарып, боттары эрлик оранының (ад) кара шынаазынче чоруй барып, аңаа оларның узуткаттынмас сеткил-сагыжы коргунчуг хилинчек көрүп турар.  Ам бо дириг чорааш безин, бистиң сеткил-сагыжывыс өлүмнүү-биле аарыг, кадык эвес болуп турар. Угаанывыс Алыс Шынны билбес, азып-тенип, санап четпес хөй чазыглар кылыр. Тура-соруувус бачытка будалган, ийи-чаңгыс эки херектерни арай боорда кылыр, каржы чүүлдерни дыка чиик үүлгедир. Миниишкиннеривис уй-баш чок апарып, эки чүвеге ынак, бак чүвени көөр хөөн чок болурунуң орнунга, бис биске хора чедирер чүүлдерге ынакшып, аас-кежик эккээр чүүлдерге көөр хөөн чок бооп турар бис.

       Ынчангаш бистиң боттуг амыдыралывыс кандыг-даа ужур-утка чок бооп турар. Төнчүзү чүгле өлүм-биле доостур амыдырал дээш, чурттап болур бе? Өг-бүле, ажы-төл, акша-төгерик, алдар, салдар хөөр-биле төнмес ийик бе? Өлүм чок сагыш-сеткилге хамаарыштыр өлүп төнер чүүлдерниң кайы-бирээзин чуртталганың сорулгазы деп санап болур бе? Чок, чүгле өлүм чок болгаш Ынакшылдыг Бурганга бистиё кижи бүрүзү оожургап болур. Бистиң амыдыралывыс сорулгазы – Бурганның Боду. Аңаа канчап чедер бис? Дээрлерниң эң-не бедиинде Бурганга ужуражып чедер дээш, амыдыралдың шаптараазыннарын, өлүмнүң дузактарын үзе шаап шыдаар бис бе? Чок!

       Ынчангаш Бурган Боду бистиё амыдыралывыска киржип чедип келген. Бисти кээргеп, камгалап алыр дээш, Ол бисче Бодунуң Мөңге Оглун, Сөстү, чоруткан. Бурган Сөс, Бурган болуп артпышаан, Кижи апарган. Бурганның Оглу Иисус Христос бисти Бурган Адавыс-биле каттыштырып турар Чаңгыс-ла Харылзаачы апарган. Аңаа бүзүрээр кижи бүрүзү өлбес, мөңге амыдыралдыг болзун дээш, бистиң бачыдывыс кеземчезин Ол Бодунга эки тура-биле алган. Христос Бодунуң кижи бойдузу-биле Креске хере шаптырып өлген болгаш Бодунуң ханы-биле бисти бачыттан, каргыштан, мөңге өлүмден адырган. Аңаа бүзүрээн, эрлик оранынга хоругдалга турганнарны Ол хосталгаже үндүрүп эккелген. Үшкү хүнде Бурганның Оглу Бодунуң Мага-бодун диргискен болгаш хөй-ниити дирлир чоруктуң эгезин салган. Ам өлүм христианнарга хамаарыштыр бодунуң чагыргазын үргүлчү тудуп шыдавас апарган. Дээр Адавыс-биле мөңге чурттаар дээш, бис хөөрлерден дириг тургулап кээр бис. Христос Бодунуң өөреникчилеринге (апостолдарга) кижилерни бачыттан адырар, аарыг-аржыктан эмнээр эрге-чагырганы берген. Ооң соонда Дээрги Иисус Христос дээрлерже үне берип, бистиң дээрже үнер оруувустуң эгезин салган. Ам бистиң Төрээн чуртувус Бурган Адавыстың турар черинде болур.

     Бис черге өскүстер болуп артпаан бис. Христос бисче Бурганның Ыдык Сүлдезин чоруткан. Ол Ыдыктыг Сүлде Православ Церковун тургускан. Ук Церковька кандыг-даа нациялыг, төрел салгалдыг, аңгы национал дылдыг кижилер бачыдындан хосталып, өршээлдерни ап, Бурганыы-биле ыдыктыг, чагыг езугаар чурттап өөренип турар. Бурганның күжү-биле боттарының чүрээн арыглап турар христяннар Ону көрүп шыдаарлар. Христианнарда  Ыдыктыг Сүлдениң бистерни чаарттыр, диргизер күжү бар, Ооң дузазы-биле өлүм соонда бистиң сеткил-сагыжывыс эрлик оранынче (адче) эвес, дээрже көдүрлүп, шагда чидиргенивис Бурган оранынче үне бээр. Харын-даа Бурганның чагыын сагып чурттап турар христианнарның өлүг мөчүлернде эмнээшкинниң агымнары чоруп турар, чүге дээрге оларда Бурганның амыдыралы бар.

        Христианнарны эң улуг алдар кижи төрелгетениниң амыдыралының төнчүзүнде манап турар. Кижилерниң үүлгедип турар каржы чоруктарындан чер ядарап, куруглап каарга, Бурган Адазының тура-соруу-биле Христос бүгү-ле ыдыктыглары-биле Черге чедип кээр. Чер ынчан Ыдыктыг Сүлдениң одунга хөме алзып, өрттенип каар. Ынчан Бурган чаа делегейни чаяап каар. Ол чаа делегейге каржы чорук-даа, ирип, баксыраар чорук-даа, өлүм-даа чок болур.

        Бурганның Оглу бүгү-ле өлген кижилерни ынчан диргизиптер. Бурганның чагыгларын сагып чурттап чораан кижилер хүн дег чырый бээр, чүге дизе оларда Православ Церковьтуң бергени Бурганның күжү чажырттынган, а бачыттыг кижилер дүн дег кара болур. Ангелдер христианнарны булуттарга олурткаш, Христоска уткуй эккээр, Бис Ооң-биле Ооң өлүм чок Хаан Төрезинге кезээде кады болур бис. Бачыттыг кижилерни Судка эккээр. Ынчан Христос кижи бүрүзүнге Бодунуң херээнге хамаарыштыр шиитпирни үндүрер. Бачыттыглар база Христосту камгалал кылдыр хүлээп албаан кижилер мөңге, чырык чок отче октаттырыптар, аңаа ыглаан Үн, кыйыраан диш даажы үргүлчү дыңналып турар.

      Ынчангаш амдыызында озалдаваанда Бурган шупту нацияларның кижилерин Ооң мурнунга буруузун миннип, Ооң Оглу Иисус Христосту дың Чаңгыс Камгалакчы кылдыр хүлээп ап, Ооң дың Чаңгыс Правосав Церковунче киреринче кыйгырып турар. Ону канчаар кылырыл? Бир дугаарында БУРГАНГА православ бүзүрелди бүгү-ле чүрээ-биле хүлээп алыр. Ол бүзүрел Символунда ЫДЫКТЫГ СҮЛДЕНИҢ аксы-биле ылап тодаргай илереттинген. Ийи дугаарында Бурганның көөр хөңнү чогу, бүгү-ле каржы чоруктар дээш буруузун миннип, олардан адырлып, оларны каттаптавас. Эң Дээди Бурганның чөпшээревези, мөңге буруудадыышкынче киирип болур херектерниң кыска даңзызын көргүзүп каал.

1. Мен Дээрги Чаяакчы, сээң Бурганның мен, сеңээ Менден аңгы кандыг-даа бурганнар турбас. Хай-бачыттары: бурган чогу, меге өөредиг, коммунизм, магия, караң көрнүр кижилерге, сымыраныр кадайларга баары, астрология (ооң иштинде гороскоп көөрү), секталарга киржилге, бот-тогдунары, мактаныры, дүжүлгеже чүткүл, бодунга бүзүрээри, бодунга ынаа.

2. Бодуңга дүрзү-бурган кылба: өрү дээрде, куду чер кырында болгаш чер адаа сугда чоруур чүвениң кандыг-даа чурук-дүрзүзүн кылба. Хай-бачыттары: сүнезиннер кыйгырары, бажың ээзин чемгерери, төлгелээри, кижилерге авыяастаары, алдын-мөңгүнге ынаа.

3.  Дээрги-Чаяакчы Бурганыңның адын хей черге адава Хай-бачыттары: ыдыктыг чүүлдерни, аза-бук адаары, Библияны хүн бүрүде номчувазы.

4. Амыр-дыш хүнүн ыдыктап, утпайн чор: алды хүн дургузунда ажылдап, янзы-бүрү ажыл-херекткериң кыл. А чедиги хүн – Дээрги-Чаяакчы Бурганыңга бараалгаткан амыр-дыш хүнү-дүр. Хай-бачыттары: воскресеньеде мөргүлче барбазы, байырлалдарда ажылдаары, азыдарыкчы чорук, шээрленирин үрээри.

5. Ачаң биле аваңны хүндүлеп чор. Хүрүмнери: ада-иезин дорамчылаары, оларны хүндүлевези болгаш олар дээш мөргүвези, чүдүлгени болгаш эрге-чагырганы бактаары, улуг улуска болгаш башкыларга хүндүткел көргүспези, чоок кижилеринге оларның өлүмүнүң мурнунда ыдыктыг башкыларны чалавазы.

6. Кижи өлүрбе. Хай-бачыттары: өлүрүүшкүн, уруг дүжүртүрү, ажынып-дарыннары, аас-дыл, шош-содаа, көөр хөөн чок чорук; хомудал, кара сагыш, ажыныычал чорук.

7.  Кады чурттаан эжиңге өскерилбе. Хай-бачыттары: кады чурттаан эжинге өскерлири, самыын садары, гомосексуализм, онанизм, порнография.

8. Оорлава. Хай-бачыттары: оорлаары, дээрбедээри, самчыгдаары, харамнаныры.

9. Өске кижиге удур меге херечилел кылба. Хай-бачыттары: меге өчүүрү, хоптаары, садары, мегелээри.

10. Өске кижи чүвези алыксава. Хай-бачыттары: адааргаары, бодунуң байдалынга таарзынмазы, химиренири.

                Бир эвес силер бо бүгү хай-бачыттарынар дээш бурууңар миннир болзуңарза, Сугга суктурарының Ыдыктыг Чажыдынче кирип, Ооң ачызы-биле хай-бачыттарыңардан адырлып, Бурганның төлү болу бээр силер. Ол дээш душкан-на православ дуганче кээп, Бурганның бараалгакчыларындан Сугге суктурарының Чажыдынче киирерин дилээр ужурлүг силер. Сугга суктурарын чем чивээн үеде кылыр, Бурган-биле катчы бээри дээш дүн ортузундан эгелеп чүнү-даа чивес база ишпес.

Кижи бүрүзү Сугга суктургаш, чаа төрүмелдиг болуру база камгалалды алыры күзенчиг. Далажыңар, чүге дээрге озалдап каап болур.  өлүм соонда хүрүмнер өршээттинмес.